Sluit

Toestemmingsclausule voor een minderjarig kind

Wij danken u voor uw belangstelling in onze taalactiviteiten, taalkampen, vakantiekampen en lessen. Vooraleer te kunnen overgaan tot de registratie van de vereiste gegevens verzoeken wij u conform de GDPR-wetgeving om het volgende door te nemen betreffende de privacy en bescherming van de persoonsgegevens.

1. Aard van de te verwerken persoonsgegevens

In het kader van de deelname aan onze taalkampen dienen wij volgende persoonsgegevens te verwerken: voornaam, naam, geboortedatum, adresgegevens, telefoon, e-mailadres, schoolgegevens, gegevens betreffende het taalniveau, medische gegevens en foto’s van de deelnemer tijdens de activiteiten.

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Talencentrum Le Crayon vzw & LC Taalvakanties bvba. Met maatschappelijke zetel van de vzw gelegen te Kuurne, met als ondernemingsnummer 0823.832.876.  Met maatschappelijke zetel van de bvba gelegen te Ingelmunster, met als ondernemingsnummer 0544.664.106.  Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u voor beide entiteiten terecht bij Sophie Delecluyse via e-mail (info@lecrayon.be).

3. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Talencentrum Le Crayon vzw verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • administratieve doeleinden zoals verwerking en uitvoering van de inschrijving, facturatie en opvolging debiteuren;
  • doeleinden met betrekking tot het opmaken van fiscale attesten en attesten bestemd voor de mutualiteiten;
  • medische doeleinden in geval van ziekte, ongeval of doktersbezoek tijdens de activiteiten en het hierbij anticiperen in de voortgang van de activiteiten, alsook doeleinden waarbij de deelnemer een beroep kan doen op verzekeringen afgesloten door Talencentrum Le Crayon vzw & LC Taalvakanties bvba;
  • educatieve doeleinden waarbij de schoolgegevens en de gegevens van het niveau van de deelnemer afgestemd worden op het leerproces gekoppeld en de activiteiten en het hierbij anticiperen in de voortgang van de activiteiten;
  • promotionele doeleinden waarbij foto’s van de activiteiten van de deelnemer worden gebruikt om te publiceren in onze brochures, op de website of de facebookpagina;
  • commerciële doeleinden waarbij per e-mail en nieuwsbrief verstuurd wordt met betrekking tot de diensten en activiteiten van Talencentrum Le Crayon vzw & LC Taalvakanties bvba;
  • wettelijke doeleinden zoals de verslaggeving aan de Vlaamse Overheid als landelijk georganiseerd jeugdwerk volgens decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, meer info hierover is terug te vinden in de volgende alinea.

Talencentrum ‘Le Crayon’ is erkend en wordt gesubsidieerd in het kader van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. De erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden houden onder meer in dat we aantonen dat we het decretaal vereiste aantal deelnemersuren realiseren. Onze organisatie moet de gerealiseerde deelnemersuren aantonen aan de hand van aanwezigheidslijsten waarin we minstens de naam, de postcode van de domicilie en de leeftijd of het geboortejaar van de deelnemers registreren. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media vraagt jaarlijks aanwezigheidslijsten van het voorgaande werkingsjaar op in het kader van het toezicht met betrekking tot de erkenning en de subsidiëring. De lijsten worden bijgehouden tot een jaar na het jaar waarop de rapportage betrekking heeft. Het departement vernietigt de opgevraagde aanwezigheidslijsten wanneer het toezicht is afgerond. 

De in dit kader medegedeelde gegevens worden voor geen enkele andere doelstelling gebruikt.

Overeenkomstig met hetgeen voorafgaat en behalve in de mate dat de mededeling van persoonsgegevens aan bedrijven wiens tussenkomst als third service providers voor rekening en onder de controle van de verantwoordelijke vereist is om de voormelde doeleinden te verwezenlijken, zulen wij de in dit kader verzamelde persoonsgegevens niet meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, tenzij U daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en  er uitdrukkelijk mee instemde, of tenzij anders vereist door de wet, bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijke procedure.

4. Welke persoonsgegevens en van wie ?

In het kader van de onder 3 vermelde doeleinden kunnen door Talencentrum Le Crayon vzw & LC Taalvakanties bvba volgende persoonsgegevens van de ouder of wettelijke vertegenwoordiger en van de deelnemer verwerkt worden: voornaam, naam, geboortedatum, adresgegevens, telefoon, e-mailadres, schoolgegevens, gegevens betreffende het taalniveau, medische gegevens en foto’s van de deelnemer tijdens de activiteiten.  Talencentrum Le Crayon vzw & LC Taalvakanties bvba verwerkt enkel persoonsgegevens aangebracht door uzelf. De gegevens worden slechts verwerkt voor zover noodzakelijk voor de onder 3 vermelde doeleinden. De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde landen of internationale organisaties.

5.Ontvanger van gegevens

Overeenkomstig hetgeen voorafgaat en behalve in de mate dat de mededeling van persoonsgegevens aan organisaties of entiteiten wiens tussenkomst als third service providers voor rekening en onder de controle van de verantwoordelijke vereist is om de voormelde doeleinden te verwezenlijken, zal Talencentrum Le Crayon vzw & LC Taalvakanties bvba de in dit kader verzamelde persoonsgegevens niet meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, tenzij u daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en er uitdrukkelijk mee instemde.

Talencentrum Le Crayon vzw & LC Taalvakanties bvba doet beroep op third service providers:

  • Er wordt gebruik gemaakt van een externe provider voor het versturen van de e-nieuwsbrief.
  • Er wordt een beroep gedaan op de begeleiding en ondersteuning door externe organisaties die gespecialiseerd zijn in de desbetreffende (sport)activiteit en die hiervoor een specifieke opleiding hebben genoten.
  • Er wordt een beroep gedaan op de diensten van het leerkrachtenteam en ondersteunende medewerkers.

Talencentrum Le Crayon vzw & LC Taalvakanties bvba kan alle maatregelen nemen die nodig zijn om een goed beheer van de website en van haar informaticasysteem te verzekeren.  Talencentrum Le Crayon vzw & LC Taalvakanties bvba kan de persoonsgegevens doorgeven op vraag van elke wettelijk bevoegde overheid, of zelfs op eigen initiatief indien ze te goeder trouw van oordeel is dat het doorgeven van die inlichtingen nodig is om aan de wetten en reglementeringen te voldoen, of om de rechten of de goederen van Talencentrum Le Crayon vzw & LC Taalvakanties bvba, van haar klanten, van haar website.be en/of van u te verdedigen en/of te beschermen. 

6. Veiligheidsmaatregelen

Teneinde, in de mate van het mogelijke, de ongeoorloofde toegang tot de in dit kader verzamelde persoonsgegevens te voorkomen, heeft Talencentrum Le Crayon vzw & LC Taalvakanties bvba procedures op het gebied van veiligheid en organisatie opgesteld zowel inzake het verzamelen van deze gegevens als inzake hun bewaring. Deze procedures zijn tevens van toepassing op alle verwerkers waar Talencentrum Le Crayon vzw & LC Taalvakanties bvba een beroep op doet.

7. Bewaringstermijn

Uw persoonsgegevens worden omwille van de boekhoudkundige en fiscale wetgeving bewaard tot 8 jaar na het 16de levensjaar van de deelnemer.  Deze gegevens worden vernietigd per 1 januari van het jaar waarin de deelnemer 16 is geworden.  Medische gegevens worden onmiddellijk vernietigd na afloop van de activiteit tenzij nazorg vereist is.  Schoolgegevens, gegevens betreffende taalniveau en de het fotomateriaal wordt na 7 jaar volgend op de activiteit vernietigd. Na het verstrijken van de onderschrijving worden, onder voorbehoud van de toepassing van andere geldende wetgevingen, de persoonsgegevens gewist.

8. Rechten van toegang, rectificatie, vergetelheid, gegevensoverdraagbaarheid, bezwaar, niet-profilering en betreffende kennisgeving veiligheidsgebreken

U hebt recht op toegang en de rechtzetting van de bedoelde persoonsgegevens, alsook op het recht om vergeten te worden, op gegevensoverdraagbaarheid of om bezwaren aan te voeren, alsook op het recht om niet geprofileerd te worden, en op kennisgeving van de veiligheidsgebreken. Voor de toepassing van uw rechten betreffende alle andere persoonsgegevens kan u contact nemen met: Sophie Delecluyse via info@lecrayon.be.

9. Klachten

Inzake de verwerking van de persoonsgegevens door ons kantoor kan U een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be
URL: https://www.privacycommission.be